Trân châu sống trắng tuyết Andes – 3kg

0965 001 686