Trân châu 3Q nguyên vị Diamond – 2kg

0965 001 686